ផ្លែទំពាំងបាយជូក្រហម ពិតជាមានប្រយោជន៏ពិសេសមែន

118

ផ្លែឈើនេះមានផ្ទុកសារធាតុ Quercetin ដែលជួយកាត់បន្ថយការខូចខាត DNA ដែលបណ្ដាលមកពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ។